Klimat, naturvård och diversitet i kombination med avkastning - från den egna skogen

Med Sveaskogs ekoparker som förebild, på Kringstorp brukas skogen varierat.

- Motiven är klimat, diversitet, och naturvård samtidigt som vi vill ha avkastning från vår skog, säger Martin Ekman från familjen Ekman som äger den 1000 hektar stora fastigheten i Östergötland.

Gården Kringstorp har en lång historia och varit i släktens ägo länge. Fastigheten är en av fyra delar av den mark som ursprungligen utgjorde godset Bjärka-Säby.

På 1950-talet planterades mycket åkermark igen med gran, som på många andra ställen i södra Sverige. Den stora skogsfastigheten drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per och efter det bestämde familjen att det var dags att bruka skogen på ett annat sätt och att skapa mer variationsrika skogar. 2008 naturvårdsinventerades hela fastigheten.

- Mina föräldrar, Gunnel och Dag, tog kontakt med Sveaskogs naturvårdsspecialister och fick lära sig om ekoparksmodellen. Det är i praktiken utifrån den som vi skött skogen under de senaste 20 åren. Hälften av arealen är avsatt för naturvård och naturvårdande skötsel och hälften brukar vi på olika sätt, säger Martin Ekman som äger fastigheten tillsammans med sina syskon och sin far.

Per Petersson och Dag Ekman diskuterar restaureringen av en mycket gammal lind på Kringstorp.  Foto: StenOlof af Geijerstam

- När vi gjorde vår stora omställning så hade vi redan inlett försöken med ett annat typ av skogsbruk och ser man nu det som diskuterats de senaste åren med hyggesfritt skogsbruk och varierade brukningsmetoder så är det helt i linje med den inriktning vi redan har, säger Martin.

Genomgående för brukandet av skogen på Kringstorp är hänsyn till klimat och mångfald och variation i brukningsformer som är bra för både naturvård och ekonomi.

- Vi har ju kunnat visa att det är möjligt att kombinera insatser för naturvård med ett aktivt skogsbruk som ger avkastning och dessutom har vi aktivt testat olika brukningsformer i den skog vi har. En stor utmaning generellt med skogsbruk är ju den långa omloppstiden och när det gäller att ställa om brukningsformer och återställa miljöer så tar det ju tid, säger Martin som berättar om de senaste försöken med dimensions- och luckhuggning.

- Ett viktigt arbete är ju att identifiera skogar och marker som passar sig för det vi kanske kallar för alternativa brukningsmetoder. På våra marker har vi förstås även en del traditionellt trakthyggesbruk, men framför allt när vi vill byta trädslag från gran.

Rune Andersson, tidigare mångårig medarbetare på Sveaskog, har uppdraget som förvaltare på Kringstorp. Han berättar målande om alla de insatser som görs i markerna och hur familjen Ekman verkligen skarpt vill prova på varierade metoder.

- För det första ska man komma ihåg att det är bördiga marker med höga boniteter och de lämpar sig väl för exempelvis att göra luckor eller plockhuggning, det sker en snabb naturlig föryngring i de luckor vi skapar, säger Rune som berättar om pågående försök.

- Det här ligger ju i ekskogsbältet och vi vill förstärka med ädellöv, därför planterar vi en hel del ek. Men vi har också spännande försök med turkisk hassel, amerikansk valnöt och vildpäron.

Rune lyfter fram hur ägarnas mod och nyfikenhet är en tillgång i arbetet och hur man ständigt tillsammans följer upp såväl natur- och kulturvärden som ekonomi i brukandet.

- Det finns bland annat tio torp på fastigheten där vi försöker återställa de gamla betesmiljöerna.

Eric Barck är köpare på Sveaskog och värdesätter såväl Kringstorps skogsbruk som samarbetet.

- Min syn på skogsförvaltning är långsiktigt samarbete, där båda parter gynnas. Skogsägaren erbjuds ta del av vår samlade kompetens och styrka i egenskap av stor skogsägare och råvaruleverantör. Sveaskog tar del av respektive skogsägares idéer och virkesflöde. Det stärker bägges marknadspositioner, säger Eric som utöver att förvalta familjens beslut, ser fram mot att tillbringa tid i Kringstorps skogar.

- Våra digitala system är effektiva och det krävs förstås skrivbordsarbete, men arbetsglädjen och mitt engagemang har sina rötter i skogen.

Martin Ekman pratar om de skador som varit på skogen med stormar och barkborreangrepp.

- Det är klart att skadorna var en anledning till att vi ställde om på vår fastighet men vi hade också andra utgångspunkter och jag tror att en viktig aspekt för att kunna jobba med naturvård och biodiversitet är att man också får rimlig avkastning från sin skog.

Färska vindfällen på Kringstorp