Så gör du om du har granbarkborreangrepp

Granbarkborren skördar sina offer, men det är inte helt kört för den som drabbas. Det finns ekonomi även i en angripen skog. Det viktiga är att planera avverkning och föryngring i tid, för att undvika fortsatta angrepp i den framtida skogen.

Vi besöker två skogsfastigheter i Sörmland. Båda har under en längre tid varit utsatta för granbarkborren. Det var efter den extremt torra sommaren 2018 som den åttatandande granbarkborren började bli ett stort problem i området.

- Teorierna är många kring vad som påverkat granbarkborrens framfart. I Sörmland, som generellt är hårt drabbat, kan det hänga ihop med den låga grundvattennivån och den torra sommaren som utlöste det hela, menar Carl Westerberg, virkesköpare på Sveaskog.

- Torkan försvagade granarna som blev begärliga för granbarkborren, och då uppstod skadorna. Det normala är att insekten angriper skog som är stressad på något sätt, förklarar Carl.

Initialt trodde man det skulle klinga ut, men angreppen har fortsatt år efter år. Exakt hur det ska bli är lite som 10 000 konors-frågan. Men det brukar visa sig ganska tidigt på säsongen, redan under maj, var utvecklingen är på väg.

Gransanering

En mängd olika metoder har använts för att bekämpa barkborren. Ett av dem är att avverka enskilda träd och de granar som finns runt omkring de drabbade stammarna.

- Det var så många började. Men det är en dyr åtgärd, att ta dit maskiner för ett så litet ingrepp, säger Carl.

Den åtgärden har inte gett de önskade resultaten på de båda fastigheter som vi besöker denna dag. Sedan förra året har man därför börjat avverka hela bestånd, som förvisso är friska men bedöms vara i farozonen. Det är en preventiv åtgärd, som även kallas för gransanering.

Nu gör vi en rejäl insats på de här fastigheterna. Tyvärr har vi insett att vi måste fortsätta med den så kallade gransaneringen även i år.

Vid en gransanering är det många friska träd som avverkas, men de har då också ett värde. Det timmer som har mest värde går till sågverken, och en del går till pappersindustrin – men det får man också bra betalt för.

- I och med att värdet på biobränsle har stigit mycket den senaste tiden har förlusten på angripen skog minskat. Så det finns ekonomi kvar även i de drabbade träden, säger Carl.

Det går väldigt fort

Nedbrytningen av granen går snabbt från det att granbarkborren har borrat sig igenom barken till dess att trädet dör.

- Det första man ser är små runda hål i barken. Nästa steg är att topparna börjar bli rödfärgade. Det är trädets vattenförsörjning som skadas. Trädet stryps så att det till slut dör, berättar Carl.

Det gäller att vara aktiv, och vara ute mycket i sin skog för att upptäcka angreppen i tid.

khw_barkborr-8261.jpg

- Vi har långa ledtider. Ju förr man upptäcker granbarkborren, desto tidigare kan vi vara där och sätta i gång arbetet innan skadorna hinner bli allt för stora, säger Carl.

De träd som har avverkats ska så snart som möjligt tas bort från fastigheten. Ligger de kvar i skogen ökar risken för att barkborren ska sprida sig.

En helhetslösning

Sveaskog kan hjälpa till med att se över din fastighet, även se om du har fått granbarkborre i din skog. Vi erbjuder stöd, och även förvaltningstjänster för dig som har svårt att nå din skog.

- Vi köper skogen och gör en preliminär bedömning av vilka områden som ska avverkas och vad som ska tas ut. Därefter skriver vi ett kontrakt med markägaren. Sedan skickar vi dit en planerare som märker ut områdena som avverkas, och arbetet kan påbörjas, säger Carl.

En skog ska vara cirka 80 år när den kan avverkas. Skogen på just de här båda fastigheterna är betydligt yngre, mellan 30 och 80 år.

- För att få avverka ung skog måste man ansöka om dispens, även om den är utsatt för granbarkborre. Inte förrän man fått ett ok från Skogsstyrelsen kan man påbörja avverkningen. Det kan vi hjälpa till med.

De avverkade träden sorteras, de som är granbarkborreskadade och de som inte är det, det som blir bränsleved och det som ska till sågen med mera.

- Även en del av den barkborreskadade veden går till sågverk, i det här fallet till Tyskland där man även sågar det skadade virket. Men till ett lägre pris förstås. Blånadssvampen som kommer med barkborreangreppen missfärgar virket, men påverkar inte hållfastheten, säger Carl.

Föryngra för framtiden

På just dessa två fastigheter i Sörmland har Sveaskog kommit överens med ägaren om att erbjuda en helhetslösning, att både avverka och föryngra den drabbade skogen.

- Det är ju nästa fråga. Hur kommer det att se ut i framtiden, kommer problematiken att fortsätta? Samtidigt finns det flera hotbilder mot granen, inte bara granbarkborren. Den är exempelvis känslig för stormar och även för vilt.

Granen är ekonomiskt svårslagen, men för att främja den och undvika att hela bestånd går till spillo bör man gynna löv vid både röjning och gallring.

- Det är viktigt att satsa på den naturliga föryngringen som ett komplement till granen för att minimera riskerna. Ju mer gran det är i beståndet, desto fler möjligheter för granbarkborren. Att satsa på blandskog ökar mångfalden och minskar risken, samtidigt som både lövträd och tall har fått ett uppsving i ekonomin, avslutar Carl.