Marknadsläget våren 2021

Det råder strålande tider för sågverken! Priserna på sågade trävaror fortsätter på den positiva trend som hållit i sig sedan förra våren. I synnerhet exportpriserna på granträvaror uppvisar en aldrig tidigare skådad prisökning.  

Den senaste statistiken för granträvaror visar på all-time-high nivåer, mycket påverkat av USA där priserna är på rekordnivåer, men även andra viktiga marknader går starkt. Även på furusidan är det positivt med ökande priser, vilket kan exemplifieras med en mycket stor efterfrågan på tryckimpregnerat trallvirke. Det har sin förklaring i att folk är hemma och fixar på huset istället för att åka på utlandsresor under den rådande pandemin. Det betyder att det är stor efterfrågan på timmer, och timmerpriserna är goda på alla timmersortiment.

Vårt råd till dig som är skogsägare är därför att ta tillfället i akt, och nyttja de goda priserna genom att föryngringsavverka. Vår bedömning är att timmerpriserna kommer att hålla sig på goda nivåer åtminstone det närmaste halvåret. Längre än så är det svårt att överblicka. 

Pappers- och massaindustrin upplever inte lika bra tider som sågverken, men nu har det börjat röra sig i positiv riktning gällande priset på pappersmassa och kartong. Tidningspapper har det altjämnt tungt, och den trenden kommer att bestå till följd av digitaliseringen. Vi läser allt mindre nyheter i pappersform.

Priset på pappersmassa börjar närma sig 1 000 dollar/ton, vilket är något av en magisk gräns då det brukar spilla över även på priset på massaved. Vi tror dock att det dröjer till åtminstone halvårsskiftet innan det händer, kanske längre. Gallringar ska man alltid sköta, men klena bestånd som bara ger massaved och som inte är i akut behov av gallring rekommenderar vi att du väntar något med för att invänta ett bättre massavedspris. 

På biobränslemarknaden är det överskott av bränslevolymer, av flera orsaker. Förra vintern var mild i södra halvan av landet vilket gjorde att det inte förbrukades så mycket bränsle, och det väderläget fortsatte under hela hösten i fjol. När sågverken går för högtryck blir det mycket biprodukter i form av spån och bark, som behöver finna avsättning på marknaden. Dessutom tillkommer stora volymer barkborreskadat virke i Mälardalen och Götaland när skadade bestånd avverkas.

Sammantaget innebär detta att lagren av alla typer av skogs- och trädbränslen nu är välfyllda. Sveaskog har därför exporterat bränsleved och barkborreskadat timmer från Mälardalen till Finland och Tyskland för att lätta på överskottet lokalt. Det har gjort att vi har kunnat hjälpa många skogsägare med att avverka barkborreskadad skog, och rädda värden innan angreppen sprider sig ytterligare. Har du barkborreskador i din skog – hör av dig omgående till din virkesköpare!