Välkommen investering i Malå

Beskedet om en investering som mer än fördubblar produktionen vid Setras sågverk i Malå får stor betydelse för såväl samhället i stort som lokala skogsägare och entreprenörer. ”En positiv satsning för alla som äger skog i Norrlands inland”, säger Erik Levén, kundansvarig och köpledare i Sveaskogs marknadsområde Nord.

I Malå i Västerbottens inland, mitt emellan norska gränsen och Bottenhavet, har skogen alltid spelat en viktig roll. Från skogen har man fått mat och virke, kol och tjära. Och fortfarande utgör skogen en viktig inkomstkälla för de omkring 3 200 människor som bor i Malå. Här startades år 1946 ett sågverk som numera ingår i sågverkskoncernen Setra med Sveaskog som delägare.

Välkommet besked

Ett 70-tal anställda producerar 170 000 kubikmeter sågat och vidareförädlat talltimmer, varav huvuddelen går på export till Asien och Europa. Dessutom har många entreprenörer runt om i regionen sin utkomst från sågverket i Malå.

– Och vi har en utmärkt råvara precis utanför dörren, konstaterar Setra Malås platschef Marlene Bergström belåtet.

Teknikutvecklingen har på senare år tagit jättekliv, samtidigt som efterfrågan på sågat virke har ökat, konkurrensen skärpts och behovet av ett ökat förädlingsvärde på den norrländska furan blivit allt tydligare. När Setras styrelse i oktober 2021 fattade beslut om en kraftfull investering i anläggningen i Malå var det därför ett välkommet besked.

– Jätteroligt och viktigt för såväl Malå som för hela Västerbottens inland, försäkrar Marlene Bergström. Det skapar trygghet och ger ringar på vattnet långt utanför sågverkets grindar.

Marlene Bergström

Lägre klimatavtryck

Hela anläggningen uppgraderades för omkring 390 miljoner kronor med nytt timmerintag, ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning.

Resultatet har blivit högre kvalitet på produkterna, ett effektivare flöde genom sågverket och ett lägre klimatavtryck samt en fördubbling av volymen, från 170 000 kubikmeter till 350 000 kubikmeter.

Erik Levén ser många fördelar med en lokal aktör nära Sveaskogs eget skogsinnehav:
– Hela idén med investeringen i Malå bygger på lokalt timmer, vilket avsevärt höjer värdet på både vår egen skog och på lokala markägares innehav.

Ökad köpverksamhet

Idag svarar Sveaskog för omkring 95 procent av råvaran till sågverket i Malå, där en stor del utgörs av timmer från privata skogsägare. Satsningen, som beräknas vara fullt genomförd under det sista kvartalet 2024, innebär ett kraftigt ökat behov av sågtimmer, till totalt 700 000 kubikmeter/år.

– Ny teknik i en effektiv anläggning skapar såväl god lönsamhet som möjlighet att betala bra för sågtimmer, förklarar Erik Levén. Redan nu kommer markägare att märka av en intensifierad köpverksamhet, med ett starkt erbjudande av Sveaskogs virkesköpare.

Erik Levén

Och när volymen i Malå ökar, ökar även nivån på förädlade produkter som panel, golv och reglar. Idag förädlas runt 20 procent av den sågade trävaran på sågverket, en siffra som Marlene Bergström tror kan vara en rimlig måttstock även efter utbyggnaden av sågverket.

– Det här är en investering som betyder jättemycket - för Setra, för Malå och för Västerbottens inland, summerar Marlene Bergström.

 

Malå sågverk

  • Grundat 1946.
  • Råvara 100 procent norrländsk fura.
  • Producerar sågade och förädlade produkter samt impregnerat virke.
  • Sågade trävaror säljs till kunder i Europa, Nordafrika och Asien.
  • Förädlade produkter går till Japan, Norge och Storbritannien.
  • Impregnerade produkter levereras till bl a Norge och till kunder inom bygghandeln.