Nytt system för mätning av massaved ger bättre prissättning

Från och med den 1 augusti 2019 börjar en ny kvalitetsklassning av massaved att gälla i skogsbranschen. En bättre och enklare kvalitetsbedömning är målet med systemet som ska gå ifrån vrakandel i procent av traven till förmån för bedömning av hela travens kvalitet som prima eller sekunda.

Patrick Bäckst​röm, marknadschef Sveaskog:
- På längre sikt väntas att förenklingarna och förbättringarna ska leda till en ökad lönsamhet för hela branschen. Det ska även komma alla parter i virkesaffären till gagn.

Dagens system för kvalitetsbestämning där vrakandel anges för varje trave är inarbetat i branschen och etablerat även i skogsägarledet. Systemet har fungerat tillfredsställande. I och med införandet av fjärrmätning och därmed förbättrad flödeseffektivitet vid mottagningen på industri fanns ett stort behov av förenkla mätningen och göra den bättre anpassad till industrins behov och tydliggöra detta för virkesmarknadens aktörer. Med den nya klassningen finns förutsättningar till att förenkla och förbättra systemet utifrån virkesmätningens, markägarnas och industrins horisont.

Mattias Forsberg, produktionschef Sveaskog:
- Det nya systemet innebär ökad tolerans för fel av mindre betydelse men skärpta gränser för fel med stor betydelse. Orsaker till att sekundatravar inte är prima kommer att specificeras och för skogsägare blir det enklare att förstå varför en hel trave bedöms ha kvalitetsbrister.

​Håkan Broman, kundansvarig Sveaskog:
- Det har påbörjats leveranser till en kund där vi mäter leveranser från vår egen skog enligt Prima/Sekunda. I den mätningen är hittills 98 procent prima.

Klassning i Prima/Sekunda kommer underlätta att förstå hur mätning av massaved går till. Det är travens kvalitet som är avgörande för hur mycket du får betalt – inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaved som blivit inmätt som prima eller sekunda.

Roger B Johansson, marknadschef Sveaskog:
- Ett nytt klassningssystem väcker alltid frågor, såväl hos avverkningspersonal som hos våra leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att det är i skogen det avgörs vilken klass massaveden kommer att få. Mätbeskeden kommer se annorlunda ut. Därför är det bra att sätta sig in i systemet Prima/Sekunda så att vi kan hjälpa alla som är involverade i virkesflödet att förstå hur systemet fungerar. Det kommer att påverka hela kedjan från skogsägare, virkesköpare, maskinlag, transportör till virkesadministratör.

Mattias Forsberg, produktionschef Sveaskog:
- Det blir en ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin och skärpta gränser för fel som har stor betydelse för industrin. Reglerna för kvistning, dimensioner, trädslag, föroreningar etc. är oförändrade. Men för skogsröta görs förändringar. Gränsen för hur mycket röta det får vara i en leveransgill stock tas bort. Istället summeras all röta i travens ändyta varefter andelen rötarea beräknas. I klassningstabellen finns gränser för denna rötandel.

Patrick Bäckström, marknadschef Sveaskog:
- Tydliga signaler till säljarna om vad som efterfrågas ger en råvara som bättre stämmer med industrins önskemål. ​​

Håkan Broman, kundansvarig Sveaskog:
- Prima/Sekunda innebär en ökad tolerans och mindre petande med detaljer för de kvalitetsnedsättningar som industrin kan acceptera, t.ex. röta. Samtidigt är det en tydlig signal från industrin för vad som absolut inte accepteras, fel som antingen förstör slutprodukten eller skapar betydande arbetsmiljöproblem för industrin. Här ska vi som leverantör ta ett stort ansvar och se till så att den veden aldrig levereras till massaindustrin.​

Den nya kvalitetsklassningen är genomarbetad och förankrad i hela Sverige genom de tre nationella råden och beslutad i Biometrias styrelse.

För mer information:

Biometria

​​Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera.​​