Marknadsutsikter juli 2021

Marknadsläget är fortsatt mycket gott för svensk skogsindustri, i synnerhet för sågverken där priserna med god marginal har passerat tidigare prisrekord för sågade trävaror – och priserna fortsätter dessutom uppåt.

Lagren av trävaror är rekordlåga och sågverken har fulla orderböcker till en bra bit in på hösten. Ännu anas ingen nedgång på det goda marknadsläget. USA-marknaden har länge varit dragloket i denna utveckling, och marknaden i andra länder har följt efter. Där är den svenska marknaden inget undantag. Det mycket goda marknadsläget för sågade trävaror får effekt på timmerpriserna och Sveaskog har höjt timmerprislistorna i hela landet.

Massavedspriset ligger fast

Genom högt utbud av massaved och cellulosaflis på marknaden till följd av att det är sådan fart på timmeravverkning och i sågverksindustrin, ligger priset på massaved stilla. Vår bedömning är att någon större prisrörelse på massaved inte är att räkna med under 2021.

Överskott på biobränsle

Till följd av hög produktion hos sågverken blir det också mycket sågspån och andra biprodukter. Dessutom fylls biobränsleutbudet på av barkborreskadad ved i södra halvan av landet. Det är därför ett överskott av biobränsle på marknaden, och följden har blivit att priset på bränsleved och grot sjunkit. Sveaskog har begränsat grotproduktionen för att anpassa utbudet mot efterfrågan. Långsiktigt är vi dock övertygade om att förnybart bränsle från skogen har en avgörande roll i klimatomställningen, och vi fortsätter att utveckla verksamheten inom biobränsle.