Högsäsong för granbarkborre

Granbarkborren gillar stammar som stressats av torka, och ger sig med glädje på stormfällda träd. Du hinner bara vända ryggen till, och vips, så är den där. Nu gäller det att ha koll på sin skog – i höst kommer de träd som angrips i sommar att vara rejält skadade och inte duga som färskt sågtimmer.

Bark som lossnar, döda träd som faller över stigen och miljonvärden som går till spillo. Ja, Sveriges skogar har angripits hårt av granbarkborrar. En av de drabbade markägarna är Nyköpings kommun, som äger uppemot 7 000 hektar med såväl rekreationsskogar som produktiv skogsmark. Deras markförvaltare David Lundevall lider med alla fastighets- och skogsägare:

– Det är mycket sorgligt, särskilt för dem som ägt och skött sin skog under generationer. Men samtidigt är det imponerande att se att en så liten insekt kan göra så stor skada och döda så friska och vackra träd på så kort tid. Man får respekt för hur otroligt stora värden som just nu står och förstörs runt om i Sverige.

Granbarkborren är bara 5–6 millimeter lång, och honans första, gnagda gång under barken där hon lägger sina ägg är i sig harmlös. Det är när de kläckta larverna utvidgar angreppet som trädets närings- och vattentillförsel stryps. På bara några månader torkar trädet och dör.

Provat mycket utan framgång

Efter den extrema torkan sommaren 2018 exploderade granbarkborrarna i antal, och det är det man i Nyköping ser följderna av än idag. Kommunen har satsat på att avverka utvalda träd i grupper närmast de angripna, en tidskrävande och ganska kostsam metod om man har en stor fastighet. Man har också säkrat stigar, exempelvis vid Sörmlandsleden, från nedfallande träd och använt fällor med lockande feromoner som komplement.

– Men tyvärr fortsätter angreppen att sprida sig, berättar David. I år avverkar vi istället större områden med gran, för att senare kunna börja om helt med blandskog.

Det är här Sveaskog kommer in i bilden. Med avtal om virkesköp, avverkning och gallring har man sedan hösten 2019 tagit hand om 14 000 kubikmeter fub i Nyköping som en direkt eller indirekt följd av granbarkborreangrepp, och ytterligare 10 000 ska avverkas i höst. Det har blivit betydligt större volym, två-tre gånger mer, än avtalat.

– När avverkningarna pågår har vi nästintill daglig kontakt med leverantören, berättar virkesköparen Carl Westerberg, som har stor förståelse för att avverkningen kan vara ett svårt beslut att fatta. Vår relation är mycket god – liksom resultatet: Det är lite speciellt att som här avverka i rekreationsområden, men det är ytterst sällan som folk ringt till mig och haft synpunkter på det vi gjort.

Långsiktigt samarbete viktigt

På grund av de omfattande granbarkborreangreppen har de svenska lagren av skadad ved ökat och priserna på dessa sjunkit. Vad gör då Sveaskog med det angripna timret från Nyköping? Mats Tegmyr, kundansvarig på Sveaskog, har besked:

– Timret körs till Köpings och Norrköpings hamn där det mäts in och lastas på fartyg – cirka 4 000 kubikmeter ryms på en båt – och så skeppas det till norra Tyskland. Där är man van vid denna typ av skador och sågar det som standardsortiment. Det klenare timret blir bränsleved av olika kvaliteter att eldas i kommunala kraftvärmeverk. Det skickar vi till kunder i Mellansverige och Norrland.

För att hela processen ska fungera krävs beredskap i form av kompetens och ett kontaktnät, något som Sveaskog byggt upp under lång tid.

– Det kommer in extra timmer efter stormar, snöbrott och bränder med jämna mellanrum, så vi har ett kontinuerligt arbete med sjöfrakt; det är ingen ”quick fix” där man kan starta från noll. Logistiken med sjöfarten är lång, komplicerad och dyr.

Mellan 10 och 40 procent av det timmer som kommer in är granbarkborreskadat, medan resten är friskt.

– Det känns inspirerande att kunna hjälpa till och bidra till att skogsägaren får en hygglig avkastning trots att skogen är skadad, det tycker vi allihop som är inblandade, försäkrar Mats Tegmyr.

Så upptäcker du angreppen i tid

  • Besök din skog ofta!
  • Lär känna din skog så att du vet var bestånd i riskzonen finns. Håll stressade granar under särskild uppsikt. Vindfällen måste tas bort genast.
  • Tidiga tecken på granbarkborreangrepp är: Små högar med kaffeliknande borrmjöl under ”borrhål”, droppar av kåda (trädets eget försvarsmekanism mot angreppen), fallande barr, färgskiftningar.
  • Senare tecken på angrepp är: Bark som lossnat, omkullfallna träd.
  • Om angreppet upptäcks tidigt är det bråttom att få bort trädet så att det inte sprider sig. När barken lossnar däremot så har granbarkborrarna redan lämnat trädet. Då är det bättre att lämna trädet för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Ha en god relation och tät kontakt med din virkesköpare så att du snabbt kan få hjälp. Det brukar vara de som man haft ett långt och bra samarbete med man försöker att hjälpa först. 

Stoppa borrarna

  • Stoppa borrarna är ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt.