Norrländsk fura ger inlandet råg i ryggen

Setras furusågverk i Malå är ett av mycket få sågverk som finns kvar i Västerbottens inland. Därmed är man också en viktig aktör för såväl lokala skogsägare och entreprenörer som för samhället i stort. Uppdraget för Sveaskogs virkesköpare i området är att säkra sågverkets råvarubehov.

Mittemellan norska gränsen och Bottenviken ligger det lilla samhället Malå, eller Máláge som det heter på sydsamiska. Här bor cirka 3 000 människor varav 1 500 i själva centralorten.

I Malå startades 1946 ett sågverk som numera ingår i sågverkskoncernen Setra. 74 anställda producerar varje år 170 000 kubikmeter sågat och vidareförädlat talltimmer som säljs till kunder i Norden, Europa, Nordafrika och Asien.

– Vi har Sveriges bästa råvara för flertalet slutprodukter precis utanför dörren - fura som vuxit länge och sakta, försäkrar platschefen Marlene Bergström.

Ökad efterfrågan

En större efterfrågan på sågverkets produkter innebar häromåret ett behov av att öka produktionen. Den höga kvaliteten på den lokala råvaran var ett viktigt argument, med syfte att öka andelen förädling av det sågade virket.

Samtidigt ökade behovet av råvara. Med en allt större andel virkesköp. Virkesleverantören Sveaskog, som svarar för närmare 90 procent av sågverkets råvarubehov, utökade då sin köpverksamhet med det uttalade uppdraget att förse sågverket med råvara från privata skogsägare.

Lokala skogsägare viktiga

Genom noggrann planering i hela värdekedjan och ett nära samarbete mellan leverantör och beställare är målsättningen att få fram stockar i rätt tid, i rätt längd och dimension och av rätt kvalitet. Med högsta möjliga utbyte av virket som riktmärke. Utan onödigt spill.

Då utgör de lokala markägarna en viktig pusselbit. Och deras betydelse ökar alltmer i takt med att de kan bidra till kortare transporter, minskad miljöbelastning och tryggad sysselsättning.

– Jag tror att jag törs säga att vi är en pålitlig affärspartner med väl inarbetad organisation som levererar det vi lovar, menar Sveaskogs virkesköpare Hans Renberg som förmedlar en stor del av den råvara från lokala skogsägare som har sågverket i Malå som leveransadress.

Stor betydelse för inlandet

Att Malåsågen har stor betydelse för inlandet vill även Marlene Bergström skriva under på. Hon är själv uppvuxen i Malå och vet vad skogen och sågverket betyder för invånarna.

– Jobb och trygghet är viktigt när man bor lite avsides, säger hon. Och en välskött skog bidrar till ett ökat värdeskapande för hela kedjan, från planta till färdig produkt, vilket bidrar till att man kan leva ett gott liv.

I Malå, i likhet med många andra mindre orter i inlandet, utgör skola, vård och omsorg stora arbetsgivare. Men Malå sågverk är inte mindre viktigt. Förutom de drygt 70 anställda sysselsätts även många entreprenörer och andra affärsidkare. Skogsmaskiner, transporter, reparationer, restauranger är exempel på näringar som direkt eller indirekt berörs av sågverkets närvaro i samhället.

Men i likhet med skogsbranschen som helhet är marginalerna i Malå inte påfallande höga. Omvärlden förändras, behoven skiftar och kraven skärps. Det gäller att ligga rätt i tiden.

Senvuxen fura med hög kvalitet

Den nuvarande såglinjen i Malå togs i bruk 1996 och var då helt igenom modern. Men sedan dess har teknikutvecklingen tagit jättesteg och sågen har åldrats.

– Det vore väldigt trevligt att uppgradera maskinparken och kunna förädla råvaran mer effektivt, kommenterar Marlene Bergström och pekar på att en mer effektiv förädling av råvaran ger stora konkurrensfördelar.

Råvarans betydelse för slutprodukten kan samtidigt inte nog poängteras. Oavsett om furan från Malå blir limträbalk i Japan, IKEA-möbler i Lycksele eller byggreglar i Nordafrika är det den senvuxna furan i Västerbottens inland som efterfrågas. Och som därmed håller inlandet vid liv. 

Fakta Setra

  • Setra har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där man producerar limträ, komponenter och KL-trä. Dessutom finns ett hyvleri i Storbritannien som drivs i bolaget Setra Wood Products.

Fakta Malå

  • Sågar 100 procent furu.
  • Förädlar sågad trävara, varav 95 procent furu och 5 procent gran.
  • Producerar sågade och förädlade produkter som panel, golv, reglar och PAR-varor (planed allround) samt impregnerade varor.