Marknadsläget hösten 2021

Efterfrågan på alla Sveaskogs produkter är under hösten god. För sågverken noteras en avmattning prismässigt, men Sveaskogs prognos står fast om att prisnivåerna på hållbart producerade trävaror har etablerat sig på en högre nivå permanent. 

- Våra sågverkskunder ser nu att de hysteriska priserna på trävaror korrigeras nedåt, säger Patrick Bäckström, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Nord, och fortsätter: 

- Trots priskorrigering på trävaror är efterfrågan på timmerleveranser från Sveaskog mycket stark då flertalet kunder sätter stort värde på den leveranssäkerhet som Sveaskog kan erbjuda. Sveaskog delar också övertygelsen med sågverkskunderna, att marknadsförutsättningarna för sågade trävaror kommer att vara mycket goda fortsättningsvis. Detta drivet av bland annat ökad andel trä i byggande och att timmertillgångarna globalt sett är begränsade.  

Långsiktig efterfrågan på fiber 

Massamarknaden är mycket god och Sveaskog ser mycket positivt på de industrisatsningar som nu görs av bland andra Stora Enso, SCA och Metsä Fiber. För stunden är tillgången i förhållande till efterfrågan i balans, men på längre sikt kommer efterfrågan att stiga.  

Elpriset ger ökad förbrukning av biobränsle 

Det höga elpriset medför att flera kraftvärmeverk går för fullt med syfte att producera elkraft. Det har hjälpt till att minska biobränsleöverskottet som uppstått till följd av hög tillgång på sågverkens biprodukter. Globalt märks även ett ökat intresse för träpellets, vilket ytterligare förbättrar utsikterna för biobränslet framöver.