Efterfrågat specialsortiment gynnar skogsägare

Det råder stor brist på trävaror i hela världen. Med virkespriser som rusar brant uppåt, för både gran och tall. Coronapandemins hemmabyggare, den gröna omställningen och ökat träbyggande har skyndat på utvecklingen.

– Talltimmer är högintressant, för flera olika produkter, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Näst efter granen är tallen – Pinus sylvestris - det vanligaste trädet i Sverige. Och minst lika användbart. Med sin ljusa ytved och en lite mörkare, kådrik och röttålig kärna har den i alla tider använts till att timra hus och att snickra fönster och möbler.

När nu ett gynnsamt marknadsläge skapat kraftig efterfrågan på sågade trävaror, med sågverk som går för högtryck och rekordhöga virkespriser, kan det vara intressant att även lyfta fram tallens kvaliteter.

– Inte minst när vi har en situation där barkborren har härjat i granbestånden, med följd att stora flöden grantimmer varit i omlopp, har tallen hamnat lite i skymundan, säger Roger Johansson.

Hejdlös åtgång på trall

Men även efterfrågan på tallråvara är fortsatt hög. Åtgången på impregnerat trallvirke till sommarens altanbyggen beskrivs av bygghandeln som ”hejdlös”. Även för möbler och inredningsdetaljer med synligt trä, som golv och lister, har furan med sitt livligare utseende fått ett kraftigt uppsving.

– Det finns alltså många skäl till man nu inte enbart ska fokusera på sitt granbestånd, säger Roger Johansson. Istället kan det vara ett lämpligt tillfälle att planera för att avverka mera tall.

De redan höga virkespriserna blir dessutom ännu högre om tallen kan plockas ut som specialsortiment.

Virkesköparen Mikael Hedin betonar vikten av att hålla liv i de fåtaliga industrier som fortfarande sågar specialsortiment men som för en lite undanskymd tillvaro. Därför, anser han, är det också viktigt att förse dem med lämplig råvara.

– Men det förutsätter engagerade virkesköpare och motiverade skogsägare, säger Mikael Hedin.

Exempel på produkter av tallråvara som mäts in som specialsortiment är bland annat furustolpar, stamblock och grovtimmer.

Stolpar till Kuba

Furustolpar är hela träd avsedda för kraftledningar och telefonstolpar som mestadels går på export till Kuba, Storbritannien och Nordafrika. Kvistfria rotstockar, eller stamblock, används för snickerier med höga kvalitetskrav.
Och grovtimmer är som det låter, grova stockar från träd som är omkring 100 år gamla och gärna med hög andel kärnved. Sortimentet är avsett att sågas till flera olika produkter, däribland slipers och grovplank.

Tomas Birgersson är virkesutsynare hos Rundvirke Skog, vilket innebär att han på uppdrag av industrin och med skogsägarens bästa för ögonen letar upp träd på rot som kan mätas ut som specialsortiment. Ett träd kan bli både stamblock i roten och stolpe i toppen.

– Jag letar bara efter tallar där hela trädet kan tas om hand, säger han. Stamblock är svårast att hitta, de ska vara gamla och kvistfria. Stolpar är lättare. Där är det framför allt rakheten som är av betydelse.

Ålder och ståndort är avgörande faktorer när specialsortimentet mäts in. Varje år hanteras omkring 80 000 kubikmeter stolpråvara och närmare 100 000 kubikmeter stamblock av de trämekaniska industrierna i Tomas arbetsområde. Vilket sammantaget genererar ett betydande mervärde för skogsägaren.

Dubbla priset ger mervärde

– En riktigt fin furustolpe ger minst dubbla priset jämfört med att den sågas som bulk på ett sågverk, konstaterar Tomas. Det är därför ett viktigt verktyg att använda i samtalen mellan virkesköpare och skogsägare.

Även råvarukoordinator Rickard Westerberg på Setra i Malå konstaterar stor efterfrågan på både gran och tall. Samtidigt säger han att det är tallen som dominerar i upptagningsområdet kring Malå och Setras furusågverk, där Sveaskog har tre virkesköpare som förser industrin med råvara.
Viktiga marknader för den förädlade furan från Malå är Japan, Norge och Storbritannien.

– Vi har bland annat ett specialsortiment med fasta längder riktat mot Japan, avsett för panel och lamina, säger Rickard Westerberg och tillägger:

– Trots en ökad konkurrens har vi fått den tall vi behöver. Det känns som att förtroendet från våra leverantörer är gott.

 

 

Fakta

  • Sveaskog erbjuder privata markägare ett stort antal skogliga tjänster, från certifiering och kvalitetssäkring till avverkning och vägbyggen.
  • Sortiment som erbjuds vid avverkning är klentimmer, kubb, normaltimmer, stamblock/grovtall, storstolpar (till kraft- och teleledning), stolpar (för stängselstolp) och sliperstimmer.